รายนาม
วันที่
 

วาระงานผู้บริหารประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562
 
  • นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
07.30 น. 
ประธานการประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมีนาคม 2562  อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  สำนักงานจังหวัดอุบลฯ กลุ่มงานอำนวยการ   ชุดสุภาพ 
15.30 น. 
เข้ารับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน  โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร  สำนักงานจังหวัดอุบลฯ กลุ่มงานอำนวยการ   ชุดเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
 
  • นายเฉลิมพล. มั่งคั่ง
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
07.30 
ร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมีนาคม 2562  ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานอำนวยการ  ชุดสุภาพผ้าไทย 
09.00 
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการ ท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ำโขง (ผวจ.มอบ)  ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   ชุดสุภาพ 
10.00 
ประธานประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพ และฟื้นฟู วิถีชีวิตของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล (ผวจ.มอบ)  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ชุดสุภาพ 
13.30 
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)  ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี  ชุดสุภาพ 
 
  • นายเธียรชัย พุทธรังษี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
07.30 
ร่วมประชุม " เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ " ประจำเดือนมีนาคม   ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี   สนจ.อบ.  ชุดสุภาพ 
13.30 น. 
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562   ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4  ปค.  ชุดสุภาพ 
13.30 น. 
ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 3   ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4  ศอ.ปส.  ชุดสุภาพ 
15.00 น. 
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประชุมต่อเนื่อง)   ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4  ศอ.ปส.  ชุดสุภาพ 
 
  • นายวิรุจ วิชัยบุญ
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
07.00 น. 
- ร่วมประชุม “ เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” เดือน มีนาคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  สนจ.อบ.  ชุดสุภาพ 
09.30น. 
- ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง ที่ 2/2562   ณ ประชุประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  ชุดสุภาพ 
13.30น. 
- ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 256  ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4  ทปค.อบ.  ชุดสุภาพ 
18.30น. 
- ประธานพิธีเถราพิเศษ และพิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระ ประทาน  ณ ศนสนสถานปฏิบัติธรรม สัมเด็ดรุ่งมณีรัตน์ บ้านหนองสองห้องดอนตูม ต.คำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่  สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลฯ  ชุดสุภาพ 
 
  • นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
07.30น. 
ร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมีนาคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 7 อุบลฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)  ชุดผ้าไทย 
09.00น. 
ประธานการปลูกต้นไม้ หนึ่งต้นลดโลกร้อน สำนักงานเขตพี้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (ผวจ.มอบ)  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สพม.เขต 29  ชุดวอร์มเสื้อโทนสีเหลืองเจ็กเก็ตขาว 
13.00น. 
ประธานสมาคมฟุตบอลแห่งมหานครฉงชิ่ง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะจัดงานเข้าเยี่ยม คารวะ (ผวจ.มอบ)  ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น3  สมาคมฟุตบอลแห่งมหานครฉงชิ่ง   ชุดสุภาพ 
13.30น. 
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4  ที่ทำการปกครอง จ.อบ  ชุดสุภาพ 
 
  • เกริกชัย ผ่องแผ้ว
  ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)
 
  • นายไพฑูรย์ พรมสอน (รักษาการ)
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)