รายนาม
วันที่
 

วาระงานผู้บริหารประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
 
  • นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)
 
  • นายเฉลิมพล. มั่งคั่ง
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)
 
  • นายเธียรชัย พุทธรังษี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)
 
  • นายวิรุจ วิชัยบุญ
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)
 
  • นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)
 
  • เกริกชัย ผ่องแผ้ว
  ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)
 
  • นายไพฑูรย์ พรมสอน (รักษาการ)
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เวลา
ภารกิจ  สถานที่  เจ้าของเรื่อง  การแต่งกาย 
(------------ปฏิบัติงานตามปกติ1--------------)