ผู้บริหาร


นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
เลือกอำเภอ  
เมนู
เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญและสัญลักษณ์
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต
ทำเนียบผู้บริหารในปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของจังหวัด
การเมืองการปกครอง
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
การท่องเที่ยว
ข้อมูลข่าวสาร
เว็บบอร์ดจังหวัดอุบลราชธานี
วาระงานผู้บริหาร
หนังสือเวียน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้เข้าใช้งาน
รหัสผ่านเข้าระบบ
ลิงค์อื่นๆ
 

   
  เจ้าเมือง/ผู้ว่าราชการจังหวัด
  1 พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) พ.ศ. 2325-2338
  2 พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวทิดพรหม) พ.ศ. 2338-2388
  3 เจ้าราชบุตรสุ้ย ถึงแก่อนิจกรรมที่กรุงเทพฯ ก่อนมาดำรงตำแหน่ง
  4 พระพรหมราชวงศา (กุทอง สุวรรณกูฏ) พ.ศ. 2388-2409
  5 เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (เจ้าหน่อคำ) พ.ศ. 2409-2425
  6 หลวงจินดารัตน์ พ.ศ. 2425-2426
  7 พระยาศรีสิงหเทพ (ทัด ไกรฤกษ์) พ.ศ. 2426-2430
  8 พระยาภักดีณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์) ไม่ทราบข้อมูล
  9 พระโยธีบริรักษ์ ไม่ทราบข้อมูล
  10 พระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) ไม่ทราบข้อมูล
  11 พระอุบลการประชานิตย์ (บุญชู พรหมวงศานนท์) ไม่ทราบข้อมูล
  12 หม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) ไม่ทราบข้อมูล
  13 อำมาตย์เอกพระภิรมย์ราชา (พร้อม วาจรัต) พ.ศ. 2456-2458
  14 อำมาตย์เอกพระยาปทุมเทพภักดี (อ่วม บุณยรัตพันธุ์) พ.ศ. 2458-2465
  15 อำมาตย์โทพระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) พ.ศ. 2465-2469
  16 อำมาตย์เอกพระยาตรังคภูมาภิบาล (เจิม ปันยารชุน) พ.ศ. 2469-2471
  17 อำมาตย์โทพระยาสิงหบุทนุรักษ์ (สวาสดิ์ บุรณสมภพ) พ.ศ. 2471-2473
  18 อำมาตย์โทพระยาประชาศรัยสรเดช (ถาบ ผลนิวาส) พ.ศ. 2473-2476
  19 พ.ต.อ.พระขจัดทารุณกรรม (เงิน หนุนภักดี) พ.ศ. 2476-2478
  20 อำมาตย์เอกพระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) พ.ศ. 2478-2481
  21 อำมาตย์เอกพระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา) พ.ศ. 2481-2481
  22 อำมาตย์เอกพระพรหมนครานุรักษ์ (ฮกไถ่ พิศาลบุตร) พ.ศ. 2481-2482
  23 อำมาตย์โทพระยาอนุมานสารกรรม (โต่ง สารักคานนท์) พ.ศ. 2482-2483
  24 พ.ต.อ.พระกล้ากลางสมร (มงคล หงษ์ไกร) พ.ศ. 2483-2484
  25 หลวงนครคุณูปถัมภ์ (หยวก ไพโรจน์) พ.ศ. 2484-2487
  26 หลวงนรัตถรักษา (ชื่น นรัตถรักษา) พ.ศ. 2487-2489
  27 นายเชื้อ พิทักษากร พ.ศ. 2489-2490
  28 หลวงอรรถสิทธิ์สิทธิสุนทร (อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร) พ.ศ. 2490-2492
  29 นายชอบ ชัยประภา พ.ศ. 2492-2494
  30 นายยุทธ จัณยานนท์ พ.ศ. 2494-2495
  31 นายสง่า สุขรัตน์ พ.ศ. 2495-2497
  32 นายเกียรติ ธนกุล พ.ศ. 2497-2498
  33 นายสนิท วิไลจิตต์ พ.ศ. 2498-2499
  34 นายประสงค์ อิศรภักดี พ.ศ. 2499-2501
  35 นายกำจัด ผาติสุวัณณ์ พ.ศ. 2501-2509
  36 นายพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ พ.ศ. 2509-2513
  37 พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร พ.ศ. 2513-2516
  38 นายเจริญ ปานทอง พ.ศ. 2516-2518
  39 นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ พ.ศ. 2519-2520
  40 นายประมูล จันทรจำนง พ.ศ. 2520-2522
  41 นายบุญช่วย ศรีสารคาม พ.ศ. 2522-2526
  42 นายเจริญสุข ศิลาพันธุ์ พ.ศ. 2526-2528
  43 เรือตรีดนัย เกตุสิริ พ.ศ. 2528-2532
  44 นายสายสิทธิ พรแก้ว พ.ศ. 2532-2535
  45 นายไมตรี ไนยกูล พ.ศ. 2535-2537
  46 นายนิธิศักดิ์ ราชพิธ พ.ศ. 2537-2538
  47 นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี พ.ศ. 2538-2540
  48 นายชาติสง่า โมฬีชาติ พ.ศ. 2540-2541
  49 นายศิวะ แสงมณี พ.ศ. 2541-2543
  50 นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ พ.ศ. 2543-2544
  51 นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ พ.ศ. 2544-2546
  52 นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร พ.ศ. 2546-2548
  53 นายสุธี มากบุญ พ.ศ. 2548-2550
  54 นายชวน ศิรินันท์พร พ.ศ. 2550-2553
  55 นายสุรพล สายพันธ์ พ.ศ.2553- 30 กันยายน 2555
  56 นายวันชัย สุทธิวรชัย 8 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
 
  รองเจ้าเมือง/รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  1 นายชิต ทองประยูร พ.ศ.2509 - 2510
  2 นายคล้าย จิตตพิทักษ์ พ.ศ.2510 - 2511
  3 นายสะอาด เหมศรชาติ พ.ศ.2511 - 2512
  4 นายสงัด รักเจริญ พ.ศ.2512 - 2513
  5 นายวิจิน สัจจะเวทะ พ.ศ.2513 - 2514
  6 นายชัยทัต สุนทรพิพิธ พ.ศ. 2514 - 2515
  7 นายวุฒนันท์ พงศ์อารยะ พ.ศ.2515 - 2516
  8 นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ พ.ศ.2516 - 2518
  9 นายปัญญา ฤกษ์อุไร พ.ศ.2518 - 2519
  10 นายสายสิทธิ์ พรแก้ว พ.ศ.2519 - 2520
  11 นายนพรัตน์ เวชชศาสตร์ พ.ศ.2520 - 2523
  12 นายแพทย์ประกอบ แพทยกุล พ.ศ.2523 - 2524
  13 นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ พ.ศ.2524 - 2526
  14 นายวีระ ขจรบุญ พ.ศ.2525 - 2528
  15 นายปราโมทย์ แก้วพรรณา พ.ศ.2526 - 2528
  16 นายประถม ศิริมาลา พ.ศ.2528 - 2528
  17 นายสงัด จันทร์แช่มช้อย พ.ศ.2528 - 2531
  18 นายเถกิง เจริญศรี พ.ศ.2528 - 2530
  19 นายอนันต์ แจ้งกลีบ พ.ศ.2530 - 2531
  20 เรือตรีสุนัย ณ อุบล พ.ศ.2531 - 2533
  21 นายผไท วิจารณ์ปรีชา พ.ศ.2533 - 2535
  22 นายชาติสง่า โมฬีชาติ พ.ศ.2534 - 2535
  23 นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช พ.ศ.2535 - 2536
  24 นายบุญชู พุ่มเจริญ พ.ศ.2536 - 2537
  25 นายนิคม บูรณพันธุ์ศรี พ.ศ.2537-2538
  26 นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ พ.ศ.2537-2538
  27 นายธงชัย อนันตกูล พ.ศ.2538 - 2540
  28 นายสมหมาย ฉัตรทอง พ.ศ.2539 - 2541
  29 นายมนไท ประมูลจักโก พ.ศ.2539 - 2540
  30 นายสุนทร จัตุชัย พ.ศ.2540 - 2543
  31 นายสมพร ใช้บางยาง พ.ศ.2540 - 2542
  32 นายวีรศักดิ์ พรพิบูลย์ พ.ศ.2541 - 2541
  33 นายสุรพันธ์ เงินหมื่น พ.ศ.2541 - 2544
  34 นายประภาศ บุญยินดี พ.ศ.2542 - 2543
  35 นายพิจิตร ศรีแสง พ.ศ.2543 - 2548
  36 นายสันทัด จัตุชัย พ.ศ.2543 - 2547
  37 นายถนอม ส่งเสริม พ.ศ.2544 - 2546
  38 นายกฤษเพชร ศรีปาน พ.ศ.2546 - 2549
  39 นายอำนาจ ส่งเสริม พ.ศ.2547 - 2548
  40 นายวันชัย สุทิน พ.ศ.2548 - 2549
  41 นายธานี ปลูกเจริญ พ.ศ.2548 - 2549
  42 นายปราโททย์ สัจรักษ์ พ.ศ.2549 - 2551
  43 นายเสนีย์ จิตตเกษม พ.ศ.2549 - 2550
  44 นายสุรพล สายพันธ์ พ.ศ.2549 - 2553
  45 นายไมตรี ไนยกูล พ.ศ. 2535-2537
  46 นายนิธิศักดิ์ ราชพิธ พ.ศ. 2537-2538
  47 นายวิโรฒ มีแก้ว พ.ศ.2550-30 กันยายน 2555
  48 นายชาตรี ดิเรกศรี พ.ศ.2552-2554(เกษียร)
  49 นายประวัติ รัฐิรมย์ พ.ศ.2554-30 กันยายน 2555
  50 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
  51 -