การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
      การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
      แนวทางการปฏิบัติงานและกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้ประสบผลสำเร็จ
      ขอเชิญประชุมการสร้างความเข้าใจและร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนงานของสูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
      คู่มือ " การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
      การดำเนินโครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2560