แนวทางในการปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี
      รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560
      รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
      ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560
      คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME)
      เลื่อนประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560