เลือกอำเภอ

หน้าแรก
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
แผนผัง/แผนที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจต่างๆ
โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลข่าวสาร
เว็บบอร์ด
จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
นายสมมาฏฐ์ โพธิ
นายอำเภอ


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนตำบล 18
จำนวนหมู่บ้าน 182
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19
จำนวนประชากร ชาย หญิง 103741
   
รายละเอียด  

 1. สภาพทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้ง
              อำเภอเขื่องใน   ก่อตั้งเป็นอำเภอเมื่อสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2451) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2456 ได้เปลี่ยนเป็นชื่ออำเภอ “ตระการพืชผล”จนกระทั่งมีการเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่  14 เมษายน  2460   และใช้มาจนถึงปัจจุบันว่า  “อำเภอเขื่องใน”
              อำเภอเขื่องใน อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 43 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 590 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่
พื้นที่ทั้งหมด 782.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 489,250 ไร่
1.3 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ       ติดต่อกับอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร    และ   อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
       ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
                      ทิศใต้    ติดต่อกับอำเภอยางชุมน้อย   และอำเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ
                      ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอค้อวังและอำเภอมหาชนะชัย     จังหวัดยโสธร
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
       สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นที่ดอน มีทรัพยากรป่าไม้อยู่โดยทั่วไป มีลำน้ำชีไหลผ่านทางตอนใต้   และลำเซบายไหลผ่านทางตอนเหนือ
1.5 พื้นที่และการใช้ประโยชน์
                     พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ประมาณ   451,761 ไร่   หรือประมาณ 92.33%   ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอ   ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 17,835 ครอบครัว   การถือครองที่ดินอำเภอเขื่องในเป็นพื้นที่ตั้งของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาเขื่องใน   การออกเอกสารสิทธิให้ราษฎร มีรายละเอียดดังนี้
                1. โฉนดที่ดิน                                                                                  จำนวน 41,860   แปลง
                2. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก)                                  จำนวน 19,034   แปลง
                3. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ส.ค.3)                                     จำนวน   3,678   แปลง
                4. หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)                                        จำนวน      230   แปลง
1.6    สภาพภูมิอากาศ
         ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์   ถึงเดือน พฤษภาคม
         ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือน   มิถุนายน    ถึงเดือน ตุลาคม
         ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
 
1.7 การปกครอง
       อำเภอเขื่องในแบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็นตำบลและหมู่บ้าน    18 ตำบล    182 หมู่บ้าน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง เป็นเทศบาลตำบล 2 แห่ง คือ
       1.  เทศบาลตำบลเขื่องใน
       2.  เทศบาลตำบลบ้านกอก
และองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน   17   แห่ง ประกอบด้วย
                        1. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ                                        จำนวน   16   หมู่บ้าน
                        2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห                                           จำนวน   13   หมู่บ้าน
                        3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องใน                                        จำนวน    12   หมู่บ้าน
                        4. องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้                                            จำนวน    12   หมู่บ้าน
                        5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย                                      จำนวน    12   หมู่บ้าน
                        6. องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน                                          จำนวน    11   หมู่บ้าน
                        7. องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่                                    จำนวน   11    หมู่บ้าน
                        8. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน                                        จำนวน    11   หมู่บ้าน
                        9. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง                                        จำนวน    11   หมู่บ้าน
                      10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า                                  จำนวน    11   หมู่บ้าน
                      11. องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก                                      จำนวน    10   หมู่บ้าน
                      12. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย                                      จำนวน    10   หมู่บ้าน
                      13. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข                                           จำนวน      8   หมู่บ้าน
                      14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่                                   จำนวน      8   หมู่บ้าน
                      15. องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ                                        จำนวน      7   หมู่บ้าน
                      16. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง                                         จำนวน      7   หมู่บ้าน
                      17. องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ                                     จำนวน      6   หมู่บ้าน
 

                                                      ข้อมูลกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสร้างถ่อ
    
1. นายวานิตย์  สารการ          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลสร้างถ่อ
     2. นายราช  สารกาล              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ตำบลสร้างถ่อ
     3. นายสุบรรณ  ครองยุทธ      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลสร้างถ่อ
     4. นายบุญมี  วงศ์คำจันทร์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลสร้างถ่อ
     5. นายพิชัย ฝอยทอง            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลสร้างถ่อ
     6. นายบัวผัน  สุทธสิงห์          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลสร้างถ่อ
     7. นายณรงค์  ภิญญชาติ        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลสร้างถ่อ
     8. นายสุวรรณ มาสุข              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลสร้างถ่อ
     9. นายบุญเทียม ผดาวัลย์      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลสร้างถ่อ
     10.  นายประเสริฐ ใสแสง      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลสร้างถ่อ
     11.  นายดวงใจ บุญครอง     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลสร้างถ่อ
     12.  นายสมร ส่งสุข               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  ตำบลสร้างถ่อ
     13.  นายโสภา ใสแสง           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  ตำบลสร้างถ่อ
     14.  นายสุนันท์ มาสว่าง       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  ตำบลสร้างถ่อ
     15.  นายบัญญัติ  วราห์คำ     กำนันตำบลสร้างถ่อ หมู่ที่ 15  ตำบลสร้างถ่อ
     16.  นายสมศักดิ์ นันโท        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16  ตำบลสร้างถ่อ

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าไห

    1. นายสมพร  ภัควันต์                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลท่าไห
     2. นายสมหมาย ตระการจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ตำบลท่าไห
     3. นายประเสริฐ  คันธจันทร์       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลท่าไห
     4. นางเพชรา  นวลศรี                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลท่าไห
     5. นายก้องยศ  ทองแปลง        กำนันตำบลท่าไห หมู่ที่ 5  ตำบลท่าไห
     6. นายคำสาย  บุญเพิ่ม              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลท่าไห
     7. นายเหรียญทอง แสงสุข       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลท่าไห
     8. นายทองอินทร์  ระดาบุตร     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลท่าไห
     9. นายบุญเชื่อม ตระการัจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลท่าไห
     10.  นายเบลลี่  มณีวรรณ          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลท่าไห
     11.  นายอำนาจ  ดวงศรี           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลท่าไห
     12.  นายเพชรรัตน์  ภัควันต์       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  ตำบลท่าไห
     13.  นายจำปา  ดวงศรี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  ตำบลท่าไห


รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขื่องใน
     1. นายคำตัน เจริญวัย                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลเขื่องใน
     2. นายวีระศักดิ์  สายธนู              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลเขื่องใน
     3. นายประเสริฐ  แสงอาจ          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลเขื่องใน
     4. นายไพฑูรย์ จิตทวี                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลเขื่องใน
     5. นายอนันท์ประสิทธิ์ บุญศิลป์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลเขื่องใน
     6. นายอำนวย ประดิษฐ์ศิลป์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลเขื่องใน
     7. นายธนากร สังกะเพศ            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลเขื่องใน
     8. นายวิชิน  ทำนุ                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลเขื่องใน
     9. นายสำนวน พลอำนวย         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลเขื่องใน
     10.  นายอุทัย  ทวีศรี               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลเขื่องใน
     11.  นายสมาน  ทวีศรี             กำนันตำบลเขื่องใน  หมู่ที่ 11  ตำบลเขื่องใน
     12.  นายประยูร อาจเอี่ยม       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  ตำบลเขื่องใน

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลก่อเอ้
     1. นายศักดิ์ชัย  บุญยอ                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลก่อเอ้
     2. นายอารมณ์  บุญเหลื่อม           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลก่อเอ้
     3. นายสนิท มนัส                         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลก่อเอ้
     4. นายวีระชาติ บุญสู่                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลก่อเอ้
     5. นายประสิทธิ์ ยารักษ์               กำนันตำบลก่อเอ้  หมู่ที่ 5  ตำบลก่อเอ้
     6. นายบรรจบ  กุลพรม                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลก่อเอ้
     7. นายกงสอน ยงยืน                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลก่อเอ้
     8. นายชุมรัก บุญจอง                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลก่อเอ้
     9. นายอัมพร สีหะวงษ์                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลก่อเอ้
     10.  นายบุญทัน บุญจอง            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลก่อเอ้
     11.  นายนิพนธ์  บุญประสิทธิ์       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลก่อเอ้
     12.  นายวาสนา บุญประภาร       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  ตำบล ก่อเอ้

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านไทย
     1. นายวีระศักดิ์ บุญเอก              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลบ้านไทย
     2. นายมิตรชัย บุญเอก              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลบ้านไทย
     3. นายบุญเที่ยง ทัดทาน          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลบ้านไทย
     4. นายสมภาร วงศาสนธิ์            กำนันตำบลบ้านไทย  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านไทย
     5. นายวิชัย มั่นคง                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลบ้านไทย
     6. นายทองสุข  พุ่มทอง            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลบ้านไทย
     7. นายบุญ ทวีศรี                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลบ้านไทย
     8. นายสุนันท์ แก่นสาร             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลบ้านไทย
     9. นายสุรชาติ  ตั้งมั่น               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลบ้านไทย
     10.  นายสนิท  บุญสืบ             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลบ้านไทย
     11.  นายวิชัย นาสารี               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลบ้านไทย
     12.  นายประสพ ทวีศรี            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  ตำบลบ้านไทย

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกลางใหญ่
     1. นายประมวล กังวะโล             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลกลางใหญ่
     2. นายณรงค์ บุญเทียม             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลกลางใหญ่
     3. นายเชื่อง ภิญญพันธ์             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลกลางใหญ่
     4. นายหนูสิน หลักคำ               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลกลางใหญ่
     5. นายธานี แสนสุด                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลกลางใหญ่
     6. นายแสงจันทร์  ดวงตา         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลกลางใหญ่
     7. นายแก้ว  คำเสมอ                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลกลางใหญ่
     8. นายช่วย  สมวงค์                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลกลางใหญ่
     9. นายธีระศักดิ์ จรูญเนตร        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลกลางใหญ่
     10.  นายทูล  แก่นการ             กำนันตำบลกลางใหญ่  หมู่ที่ 10  ตำบลกลางใหญ่
     11.  นายสำราญ สิงห์ครธ       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลกลางใหญ่
   
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชีทวน
     1. นางสมประสงค์ ธานี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลชีทวน
     2. นายลือไทย จันทร์เขียว         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลชีทวน
     3. นายปัญญา ไชยพรรค           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลชีทวน
     4. นายนิตยา ซังทิพย์                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลชีทวน
     5. นายทองสุข ภูธา                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลชีทวน
     6. นายเกษ แสงสาย                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลชีทวน
     7. นายสากล  แสงงาม              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลชีทวน
     8. นายจำปา โทนทัย               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลชีทวน
     9. นายสมัย เจริญเชาว์             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลชีทวน
     10.  นายเด่นชัย ทวีวรรณ        กำนันตำบลชีทวน หมู่ที่ 10  ตำบลชีทวน
     11.  นายชาย ขันชะลี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลชีทวน
 

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลค้อทอง
     1. นายถาวร พงษ์สถิตย์               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลค้อทอง
     2. นายทรงศรี อนุรักษา               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลค้อทอง
     3. นายจันดี ทองแสง                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลค้อทอง
     4. นายทองสูรย์ เชื้อชม              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลค้อทอง
     5. นายสุวิทย์ แวววงศ์                กำนันตำบลค้อทอง  หมู่ที่ 5  ตำบลค้อทอง
     6. นายสมกาล บุญประดิษฐ์       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลค้อทอง
     7. นายสุเทพ  ภูติวัติ                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลค้อทอง
     8. นายทองพูน  จันทร์อร่าม        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลค้อทอง
     9. นายเผ่า  บุญเศรษฐ               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลค้อทอง
     10.  นายวิเศษ  ผิวงาม               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลค้อทอง
     11.  นายประสาน  ศรีเนตร           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลค้อทอง
    

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวดอน
    
1. นายจำนงค์  จรูญกุล                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลหัวดอน
     2. นายศักดิ์ชัย หมายดี                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลหัวดอน
     3. นายสมัย  วันทา                      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลหัวดอน
     4. นายวรโชติ สะอาดศรี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลหัวดอน
     5. นายสุนทร  ขันชะลี                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลหัวดอน
     6. นายไมตรี  พั่วพัน                     กำนันตำบลหัวดอน  หมู่ที่ 6  ตำบลหัวดอน
     7. นายธนัตพัฒน์ บุญณัฐรัตน์      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลหัวดอน
     8. นายนวลละออง กุลมีศรี          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลหัวดอน
     9. นายนิพล  มนัส                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลหัวดอน
     10.  นายณรงค์ยุทธ์  พั่วพันธ์      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลหัวดอน
     11.  นายสงวน  ขันชะ               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลหัวดอน


 รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองเหล่า
    
1. นายจันดี  ชินทวัน                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลหนองเหล่า
     2. นายสุดี  ทองไทย                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลหนองเหล่า
     3. นายคำตา  สารบูรณ์               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลหนองเหล่า
     4. นายเอื้อ สามาอาพัฒน์           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลหนองเหล่า
     5. นายคำผอง  ทองไทย           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลหนองเหล่า
     6. นายลุน  บริสุทธิ์                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลหนองเหล่า
     7. นายคำกอง สารบูรณ์           กำนันตำบลหนองเหล่า  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองเหล่า
     8. นายวาสนา  อยู่สุข                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลหนองเหล่า
     9. นายอำคา บุญโสม               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลหนองเหล่า
     10.  นายคำดี  ภารการ             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลหนองเหล่า
     11.  นายเขียน ชินทวัน            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลหนองเหล่า

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลธาตุน้อย
    
1. นางหนูรักษ์ จันทร์สมัย         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลธาตุน้อย
     2. นายถวิล  เทพแพง                กำนันตำบลธาตุน้อย  หมู่ที่  2  ตำบลธาตุน้อย
     3. นายสุครีพ  บัวหลวง             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลธาตุน้อย
     4. นายคำตา  จันทร์เติบ           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลธาตุน้อย
     5. นายอุดม  ชุมจันทร์              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลธาตุน้อย
     6. นายสุวิช  จันทร์สมัย            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลธาตุน้อย
     7. นายสุพจน์  ประสานคำ         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลธาตุน้อย
     8. นายเตียง จันทร์เติบ            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลธาตุน้อย
     9. นายอุดม พิมพ์โคตร             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลธาตุน้อย
     10.  นายบัวสอน  ผลอบรม      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ตำบลธาตุน้อย

     รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางขี้นก
    
1. นายสวาท  แสวงศรี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลยางขี้นก
     2. นายทองคำ ประทุม             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลยางขี้นก
     3. นายสฤษดิ์  บุญกอง             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลยางขี้นก
     4. นายสถิตย์ บุญรินทร์             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลยางขี้นก
     5. นายสัมฤทธิ์  ทองกุล            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลยางขี้นก
     6. นายอำพร  แสงใส                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลยางขี้นก
     7. นายวีระ  การินทร์                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลยางขี้นก
     8. นายสุพจน์  การินทร์             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลยางขี้นก
     9. นายสมศักดิ์  สารบูรณ์          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ตำบลยางขี้นก
     10.  นายจินดา  ธงศรี              กำนันตำบลยางขี้นก หมู่ที่ 10  ตำบลยางขี้นก

   รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาคำใหญ่
    
1. นายสมใจ ทางทอง               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลนาคำใหญ่
     2. นายแหว่น สู่สุข                     กำนันตำบลนาคำใหญ่ หมู่ที่  2  ตำบลนาคำใหญ่
     3. นายบุญเรียง  ภูติยา              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลนาคำใหญ่
     4. นายสุวรรณ สู่สุข                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลนาคำใหญ่
     5. นายไฉน  สีส่วน                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลนาคำใหญ่
     6. นายจินดา  สีส่วน                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลนาคำใหญ่
     7. นายชัยทวี  หมายมั่น            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลนาคำใหญ่
     8. นายณรณัฐ  อุ่นอ่อน              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลนาคำใหญ่


  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลศรีสุข
    
1. นายทับทิม ทับทิมหิน           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลศรีสุข
     2. นายวีนัส  ชูแก้ว                    กำนันตำบลศรีสุขหมู่ที่  2  ตำบลศรีสุข
     3. นายประสิทธิ์  อุ่นจิตร             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลศรีสุข
     4. นายอัมพร  ปวงสุข                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลศรีสุข
     5. นาเสถียร  บุญบันดาล            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลศรีสุข
     6. นายพัฒนา  บุญถูก                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลศรีสุข
     7. นายทองสุข  สายโสภา         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลศรีสุข
     8. นายสถิตย์  อยู่สุข                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลศรีสุข


 รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสหธาตุ
    
1. นายสมนึก เผ่าภูรี               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลสหธาตุ
     2. นายสกุล  นามประภา         กำนันตำบลสหธาตุ  หมู่ที่  2  ตำบลสหธาตุ
     3. นายอ่อนศรี  มาศดีเดข       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลสหธาตุ
     4. นายทวี  ผดาวัลย์              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลสหธาตุ
     5. นายคำจันทร์ ผิวพรรณ      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลสหธาตุ
     6. นายวิเชียร  บุญเพ็ง          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลสหธาตุ
     7. นายสมศักดิ์  ฝอยทอง      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ตำบลสหธาตุ

 รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนรัง
    
1. นายไมตรี  พรมลี               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลโนนรัง
     2. นายบุญธรรม  บ้งทอง       ผู้ใหญ่บ้านโนนรัง  หมู่ที่  2  ตำบลโนนรัง
     3. นายทองอินทร์  พรมลี        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลโนนรัง
     4. นายมนัส  พรมลี                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลโนนรัง
     5. นายสนิท ละออเอี่ยม          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลโนนรัง
     6. นายสำรวย  คำทา               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลโนนรัง
     7. นายสง่า  บุ้งทอง              กำนันตำบลโนนรังหมู่ที่ 7  ตำบลโนนรัง
     
 รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแดงหม้อ
    
1. นายวรชาติ  สายเสมา            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลแดงหม้อ
     2. นายรองศรี  ชมภูพื้น              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลแดงหม้อ
     3. นายเพ็ชร  มุ่งหมาย               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลแดงหม้อ
     4. นายขาร  ศรีเสริม                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลแดงหม้อ
     5. นายสำนอง  ทุมวงศ์             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลแดงหม้อ
     6. นายอำนวย ทุมวงษ์             กำนันตำบลแดงหม้อ  หมู่ที่ 6  ตำบลแดงหม้อ

     รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกอก
    
1. นายสุดใจ  ทองบ่อ                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกอก
     2. นายสุวิชย์  มะณี                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ตำบลบ้านกอก
     3. นายประครอง พลพวก           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกอก
     4. นายวิฑูรย์  ทองอุ่น                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกอก
     5. นายเคน  ทองบ่อ                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกอก
     6. นายปรีชา  ทองศรี               กำนันตำบลบ้านกอก  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านกอก