เลือกอำเภอ

หน้าแรก
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
แผนผัง/แผนที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจต่างๆ
โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลข่าวสาร
เว็บบอร์ด
จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ly
นายอำเภอ

ประวัติ
อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

     พระวอ พระตา สองพี่น้องปกครองอยู่ที่หนองบัวลุ่มภู ขนานนามว่า นครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน ต่อมาพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าเมืองนครเวียงจันทร์ ได้ยกทัพมารุกราน พระตาตายในที่รบ พระวอรวมไพร่พล หนีไปอยู่นครจำปาศักดิ์ ในปี พ.ศ.2321 พระเจ้าสิริบุญสาร ได้ยกทัพมาราวี ทำให้พระวอตายในที่รบ ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม บุตรพระตา และท้าวก่ำ บุตรพระวอ ได้อพยพผู้คนมาอยู่ที่ดอนมดแดง เกาะกลางแม่น้ำมูล แต่ทำเลที่ตั้งไม่เหมาะจะสร้างบ้านเมือง จึงอพยพมาอยู่ที่ ดงอู่ผึ้ง ใกล้กับห้วยแจระแม เมื่อปี พ.ศ.2322 และได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอขึ้นอยู่ในขอบขันธสีมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่า "อุบลราชธานี" และทรงตั้งท้าวคำผง เป็น "พระปทุมราชวงศา" ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนแรก ในการปรับปรุงการปกครองครั้งใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เดิมชื่อ "อำเภอบุพปลนิคม" เมื่อปี พ.ศ.2452 เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอบูรพาอุบล" พ.ศ.2456 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "อำเภอเมืองอุบล" และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2460 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นครั้งสุดท้ายในชื่อว่า "อำเภอเมืองอุบลราชธานี"