Warning: include_once(../function_ubon_scr.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\a1_meaung\about\about_amphur_main.php on line 3

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '../function_ubon_scr.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\a1_meaung\about\about_amphur_main.php on line 3
ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี


     เลือกอำเภอ

หน้าแรก
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
แผนผัง/แผนที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจต่างๆ
โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลข่าวสาร
เว็บบอร์ด
จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ly
นายอำเภอ


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนตำบล 11
จำนวนหมู่บ้าน 155
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13
จำนวนประชากร ชาย หญิง 223,636
   
รายละเอียด  

     อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นอำเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อมองจากแผนที่จะเป็นลักษณะคล้าย ๆ รูปปลา

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง : ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 629 กิโลเมตร

อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอตระการพืชผล, กิ่งอำเภอเหล่าสือโก้ก
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอวารินชำราบ, ริมฝั่งมูล
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอตาลสุม, อำเภอดอนมดแดง
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเขื่องใน


อำเภอเมืองอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

เทศบาลนครอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
เทศบาลตำบลอุบล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลขามใหญ่และบางส่วนของตำบลแจระแม
เทศบาลตำบลขามใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอุบล)
เทศบาลตำบลปทุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปทุมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเรือทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขอนทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจระแม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอุบล)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่น้อยทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระโสบทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดลาดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะอาวทั้งตำบล

เนื้อที่/พื้นที่ : 655.582 ตร.กม.

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน 

ข้อมูลการปกครอง 
  ตำบล        11  แห่ง
  หมู่บ้าน    155  แห่ง

  ชุมชน      116  แห่ง
  เทศบาล       4  แห่ง (แบ่งเป็น  เทศบาลนคร  1  แห่ง/ เทศบาลตำบล  3  แห่ง)
  อบต.           9  แห่ง
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

1. ในเมือง   (Nai Mueang)   116  ชุมชน   
2. หัวเรือ   (Hua Ruea)   16 หมู่บ้าน   
3. หนองขอน   (Nong Khon)   15 หมู่บ้าน   
4. ปทุม   (Pathum)   12 หมู่บ้าน   

5. ขามใหญ่   (Kham Yai)   26 หมู่บ้าน   
6. แจระแม   (Chaeramae)   10 หมู่บ้าน
7. หนองบ่อ   (Nong Bo)   13 หมู่บ้าน
8. ไร่น้อย   (Rai Noi)   19 หมู่บ้าน
9. กระโสบ   (Krasop)   11 หมู่บ้าน
10. กุดลาด   (Ku Talat)   14 หมู่บ้าน
11. ขี้เหล็ก   (Khilek)   11 หมู่บ้าน 
12. ปะอาว   (Pa-ao)   8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเมืองอุบลราชธานีแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 11 ตำบล 155 หมู่บ้าน ได้แก่

ทิศเหนือ ติดกับอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงศ์
ทิศใต้ ติดกับอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอเขื่องใน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  1.อาชีพหลัก ได้แก่ 
     - ด้านการเกษตรกรรม
     - ด้านการประมง
     - ด้านการรับราชการ  
  2.อาชีพเสริม 
     - สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
     - สินค้าหัตถกรรมต่างๆ  
  3.จำนวนธนาคาร  มี 7 แห่ง ได้แก่
     1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  โทร. 045-254685
     2.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด  โทร. 045-314932-4
     3.  ธนาคารกสิกรไทย         โทร. 045-342803
     4.  ธนาคารทหารไทย         โทร.  045-284473
     5.  ธนาคารไทยพาณิชย์     โทร. 045-286191
     6.  ธนาคารเอเชีย              โทร. 045-243830
     7.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   โทร. 045-255214 
  4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 5 แห่ง

ด้านสังคม 
  1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  
     - โรงเรียนเบญจะมะมหาราช     โทร. 045-262193
     - โรงเรียนนารีนุกุล                 โทร. 045-254484
     - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร     โทร.  - 045-311260 , 045-314709

     - โรงเรียนปทุมพิทยาคาร        โทร. -
     - โรงเรียนนารีนุกูล 2              โทร. -  
  2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

มหาิทยาลัยของรัฐ
     -มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี      โทร.045-262423-9
   

มหาิทยาลัยขอเอกชน
     -มหาวิทยาลัยราชธานี      โทร. -

     -มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทร์น      โทร. -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ 
  - แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่ 
     แม่น้ำมูล
     แม่น้ำชี  
     ลำเซบก 
     ลำฌซบาย
  - ทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่ 
     ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแอวมอง , ป่าดงเปือย , ป่าดงผักขา , ป่าดอนเม้า , ป่าดงฟ้าห่วน , ป่าหนองฮี)   

ด้านประชากร  
   1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 223,636  คน
   2.จำนวนประชากรชาย รวม 109,765  คน
   3.จำนวนประชากรหญิง รวม 113,871 คน
   4.ความหนาแน่นของประชากร 556.72 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม 
  1.ทางบก 
     - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  หมายเลข 22 , 212
     - สถานีขนส่ง  หมายเลขโทรศัพท์  045-315350
     - สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  045-321004
  2.ทางน้ำ
     - ท่าเรือขนส่งโดยสาร   หมายเลขโทรศัพท์  045-256269
     - ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
  3.ทางอากาศ
     - ท่าอากาศยาน           หมายเลขโทรศัพท์  045-244073 

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่
     1.  ข้าว
     2.  พริก
     3.  พืชผักต่างๆ 
  2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่(แม่น้ำ/บึง/คลอง)
     1.  บ่อน้ำตื้น
     2.  บ่อบาดาล 
  3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
     1.  หน่อไม้ฝรั่ง   ที่ตั้ง  ตำบลหัวเรือ
     2.  ข้าว              ที่ตั้ง  โรงสีเรืองนิรันตร์  


--------------------------------------------------------------------------------