17 มกราคม 2561 การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ
11 มกราคม 2561 จัดหาผุ้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ประเภท 1)ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม 2)อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง 3)ก๋วยเตี๋ยว ก๊วยจับ หมุปิ้ง ลูกชิ้น ขนมจีนแลแะผลไม้ 4)ส้มตำ อาหารอีสาน 5)ชานมไข่มุก ลูกชิ้น ผลไม้ 6)ไข่ม้วน เบเกอร์รี่ น้ำสุนไพร
11 มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddding)
11 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธิปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อวิจัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
04 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มกราคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)