16 พฤศจิกายน 2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๙๐ รายการ
15 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารและเก็บรถเข็นสัมภาระผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พฤศจิกายน 2560 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าพลาญข่อย งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
07 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคมปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พฤศจิกายน 2560 ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการแบบยืนต้น ท้องที่จังหวัดอุบลราชะานีและท้องที่จังหวัดมุกดาหาร
06 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงการพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างแผนรายประมาณการโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคมปี ๒๕๖๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๖๑ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงการพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)