27 กรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3
24 กรกฎาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
24 กรกฎาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านโคกค่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
20 กรกฎาคม 2560 การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๖๐ รายการ
20 กรกฎาคม 2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านคำยาง หมู่ที่ ๑๕
18 กรกฎาคม 2560 ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งานปีงบประมาณ 2559 จำนวน 84 รายการ
18 กรกฎาคม 2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตย-บ้านหนองซองแมว หมู่ที่ ๕-๓ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุข ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
18 กรกฎาคม 2560 สอบราคางานปรับปรุงเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารที่ทำการไปรณีย์ที่ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
18 กรกฎาคม 2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเหล่างามวิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
18 กรกฎาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์