20 กันยายน 2560 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณโดยรอบ
19 กันยายน 2560 จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
19 กันยายน 2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
19 กันยายน 2560 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๕๗ รายการ
18 กันยายน 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 กันยายน 2560 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
11 กันยายน 2560 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณโดยรอบ
04 กันยายน 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้านซอยหนองน้อยถึงประปา บ้านหวายยาว หมูู่ที่ ๑๐ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธา
04 กันยายน 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนกุหลาบ (ซอยบล็อกน้ำเกลี้ยง) ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
04 กันยายน 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้านสายบ้านหวายยาวเชื่อมบ้านหนองเลิงมา ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี