10 กรกฎาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
06 กรกฎาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบุญเรือง บ้านดอนกลาง
06 กรกฎาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเกษตรสัมพันธ์-สนามบินเล็ก
27 มิถุนายน 2561 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลคอนกรีต อบ.4005 แยก ทล.2050 บ้านสะพือ อ.เมือง อ.ตาลสุม อ.พิบูลมังสาหาร
19 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์
18 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
18 มิถุนายน 2561 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมายเลข 3059 บ้านทุ่งเพียง-บ้านคำสมิง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
14 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 มิถุนายน 2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
31 พฤษภาคม 2561 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงภูพาน งานสวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร