29 มีนาคม 2560 ประกาศเลื่อนการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งเงื่อนไขในการเสนอราคา ประมูลเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลาเช่า ๕ ปี ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประมูลเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
29 มีนาคม 2560 สอบราคาซื้ื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
29 มีนาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560 สอบราคาจัดซื้อ โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง
27 มีนาคม 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทรายมูล (สี่แยกทุ่งมณี) หนองฮาง-หนองแคน-หนองตอ ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมูที่ ๔ บ้านทรายมูล ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
27 มีนาคม 2560 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มีนาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องซีลเส้นเลือด จำนวน ๑ เครื่อง
27 มีนาคม 2560 ประมูลราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ
24 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดนดารูญโลจิสติกส์ โครงการศิริทรัพย์ ๔ กาเด้นวิว ม.๑๒ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
24 มีนาคม 2560 สอบราคาโครงการขุดลอกห้วยเรือตอนบน บ้านผักแผ่น หมูที่ ๓, ๔ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐