26 พฤษภาคม 2560 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอจ่ายน้ำประปา บ้านนาดี หมู่ ๘
26 พฤษภาคม 2560 ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction)
26 พฤษภาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ กลุ่ม
26 พฤษภาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกจากป่าข่า หมู่ ๔ ช่วงหน้าบ้านนายไพบูลย์ สู่สุข ถึงเขตบ้านหนองไฮ ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ต.นาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
25 พฤษภาคม 2560 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(แบบกระบะเทท้าย) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและติดตั้งเครนไฮดรอลิค โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction)
25 พฤษภาคม 2560 ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction)
25 พฤษภาคม 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 72 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
25 พฤษภาคม 2560 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๕๙