22 พฤษภาคม 2561 ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 โครงการ
22 พฤษภาคม 2561 ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบน้ำท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
22 พฤษภาคม 2561 ยกเลิประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 9 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 พฤษภาคม 2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการม่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานภูมิทัศและสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.75+000 - กม.83+000 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พฤษภาคม 2561 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลโพนสวรรค์
21 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2561 ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 9 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2561 ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศประมูลซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 3 โครงการ ตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2561 ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 โครงการ
15 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์