21 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ช่วง กม.๓๙+๕๖๕ - ๔๑+๑๕๐ ระยะทาง ๑.๕๘๕ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
21 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ช่วง กม.๓๖+๔๐๐ - ๓๗+๙๘๕ ระยะทาง ๑.๕๘๕ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
20 มีนาคม 2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓
20 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปรับปรุงเส้นทางหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๒๗๒+๒๓๓ - กม.๒๗๖+๒๒๙ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
20 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ช่วง กม.๓๒๙+๕๐๐ - ๓๓๑+๙๘๔ ระยะทาง ๒.๔๘๔ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
19 มีนาคม 2561 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
15 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนะ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ช่วงจากซอยรัตนะ 6 - ซอยสันติสุข)
12 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ช่วงกม.๑๐๐+๒๐๐ - กม.๑๐๐,๘๒๕ และ หนามแท่ง - โขงเจียม ช่วง กม.๑๐๙+๒๔๕ - กม.๑๑๐+๐๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
12 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.๑๐๔+๕๐๐ - กม.๑๐๕,๓๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
12 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๓ ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐- กม.๑๓,๓๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)