29 มีนาคม 2560 ประกาศเลื่อนการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งเงื่อนไขในการเสนอราคา ประมูลเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลาเช่า ๕ ปี ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประมูลเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
29 มีนาคม 2560 สอบราคาซื้ื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
29 มีนาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2560 สอบราคาจัดซื้อ โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง
27 มีนาคม 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทรายมูล (สี่แยกทุ่งมณี) หนองฮาง-หนองแคน-หนองตอ ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมูที่ ๔ บ้านทรายมูล ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
27 มีนาคม 2560 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มีนาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องซีลเส้นเลือด จำนวน ๑ เครื่อง
27 มีนาคม 2560 ประมูลราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ
24 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดนดารูญโลจิสติกส์ โครงการศิริทรัพย์ ๔ กาเด้นวิว ม.๑๒ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
24 มีนาคม 2560 สอบราคาโครงการขุดลอกห้วยเรือตอนบน บ้านผักแผ่น หมูที่ ๓, ๔ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี