26 พฤษภาคม 2560 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 พฤษภาคม 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอจ่ายน้ำประปา บ้านนาดี หมู่ ๘
26 พฤษภาคม 2560 ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction)
26 พฤษภาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ กลุ่ม
26 พฤษภาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกจากป่าข่า หมู่ ๔ ช่วงหน้าบ้านนายไพบูลย์ สู่สุข ถึงเขตบ้านหนองไฮ ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ต.นาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
25 พฤษภาคม 2560 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(แบบกระบะเทท้าย) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและติดตั้งเครนไฮดรอลิค โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction)
25 พฤษภาคม 2560 ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction)
25 พฤษภาคม 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 72 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
25 พฤษภาคม 2560 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๕๙
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี