16 พฤศจิกายน 2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๙๐ รายการ
15 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารและเก็บรถเข็นสัมภาระผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พฤศจิกายน 2560 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าพลาญข่อย งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
07 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคมปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พฤศจิกายน 2560 ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการแบบยืนต้น ท้องที่จังหวัดอุบลราชะานีและท้องที่จังหวัดมุกดาหาร
06 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงการพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างแผนรายประมาณการโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคมปี ๒๕๖๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๖๑ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงการพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี