27 กรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3
24 กรกฎาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
24 กรกฎาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านโคกค่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
20 กรกฎาคม 2560 การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๖๐ รายการ
20 กรกฎาคม 2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านคำยาง หมู่ที่ ๑๕
18 กรกฎาคม 2560 ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งานปีงบประมาณ 2559 จำนวน 84 รายการ
18 กรกฎาคม 2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตย-บ้านหนองซองแมว หมู่ที่ ๕-๓ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุข ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
18 กรกฎาคม 2560 สอบราคางานปรับปรุงเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารที่ทำการไปรณีย์ที่ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
18 กรกฎาคม 2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเหล่างามวิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
18 กรกฎาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี