45 ฐานข้อมูล 32 ตัวชี้วัด ผู้ดูแลระบบ  
 ข้อมูลสนับสนุนการบริหารการจัดการ
 การวางแผนและปฏิบัติงาน (สังคม)
 การวางแผนและปฏิบัติงาน (เศรษฐกิจ)
 การวางแผนและปฏิบัติงาน (โครงสร้างพื้นฐาน)
 การวางแผนและปฏิบัติงาน (ทรัพยากร)
 การวางแผนและปฏิบัติงาน (ด้านบริการ)
 ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด
 
ข้อมูลสนับสนุนการบริหารการจัดการ